Parochie Beveren-IJzer

Beveren-aan-de-IJzer is een van de oudste parochies van de gemeente Alveringem. De oudste vermelding dateert reeds uit 806 tijdens de regering van Karel de Grote. Een oorkonde uit dit jaar vermeldt een bijstichting van de abdij van Sithiu, de latere Sint-Bertinusabdij van Saint-Omer genaamd Bebrona, waar Ebrogerius als overste werd aangesteld.

De evolutie van deze stichting is niet verder na te gaan en we moeten wachten tot 1159 vooraleer de kerk weer in de bronnen opduikt. In een akte van 13 januari van dit jaar bevestigt Paus Alexander III de bezittingen van bisschop Milo van Terwaan waaronder ook de "altare de beverna et de houtem".

De eerste kerk stond niet op de plaats van de huidige kerk maar lag een kilometer meer oostwaarts aan de westzijde van de huidige Gatebeek. Volgens de overlevering dient het initiatief van deze overplaatsing op naam van Willem van Bethune, Heer van Roesbrugge te worden geplaatst. Hij was samen met zijn echtgenote Elisabeth van Roesbrugge tevens de stichter van het Augustinessenklooster van Roesbrugge. Nochtans kan deze overplaatsing reeds vroeger hebben plaats gegrepen. In de westgevel is een muurfragment van ijzerzandsteen bewaard dat mogelijk tot een romaanse 12de eeuwse(?) bedekerk behoorde.

De huidige hallekerk werd opgetrokken in 1451 in een voor de regio uitzonderlijk rijke laat-gotische stiji. Direkte bewijzen voor deze bouwdatum zijn er niet. De datering berust op een nu verdwenen en in 1751 gedateerde balk die blijkens het opschrift 300 na de bouw van de kerk werd aangebracht. Dit klopt evenwel met de stijl van het gebouw. Het kerkgebouw bleef van grote rampen gespaard. Wel werd de oorspronkelijke stenen torenspits op 1 januari 1779 na een blikseminslag door een lage houten kap vervangen. 

De sacristie werd in 1784 opgetrokken op aanvraag van pastoor Bouden en betaald door abdis Demolder van de Roesbrugge Damen uit leper. 

 

Begraafplaats Beveren-IJzer

Heden ten dage is het onbetwistbaar dat er een overvloed aan digitale informatie bestaat. Zo hebben de samenstellers gedacht om ook op lokaal vlak hun steentje hiertoe bij te dragen.
Met het digitale kerkhof van Beveren-aan-de-IJzer, is het voor de bezoeker mogelijk om een alhier begraven persoon te lokaliseren. Telkens wordt hierbij een foto getoond van het grafzerk alsook het desbetreffend bidprentje en/of rouwbrief indien beschikbaar.
De opstellers zijn er zich van bewust dat alles nog niet perfect is en daarom ontvangen wij graag bijkomende informatie en/of foutieve vermeldingen.
Kopies van vermelde rouwbrieven en/of bidprentjes kunnen uiteraard ook aangevraagd worden.
Met plezier ontvangen wij graag uw reacties en/of vragen.

Bijkomende bidprentjes en doodsbrieven gevraagd.

Begraafplaats Beveren-IJzer

Parochiaal Nieuws

Ieder jaar wordt ter gelegenheid van Allerheiligen een gedachtenisprentje uitgebracht met info over het parochiaal leven van het voorbije jaar.

Onder andere de geboorten, communies en overlijdens worden op de prentjes vermeld.

We bezitten de prentjes vanaf 1893 tot heden.  In de beginjaren hebben we echter enkel een kopij van enkele prentjes.  Indien u, bezoeker van deze website originele prentjes bezitten mag je altijd contact opnemen. 

Link naar de gedachtenisprentjes (in opbouw)

H. Brigida-viering

De jaarlijkse novene ter ere van de H. Brigida wordt in Beveren-IJzer nog steeds in ere gehouden.

Het laatste weekend van januari wordt deze heilige herdacht en aanbeden voor de koeplaag. Op maandag 28 januari is er om 10 uur een plechtige hoogmis met zegening met haar relikwie.

Op het einde van de viering is er mogelijkheid tot verering van de relikwie van de H.-Brigida, kan een kaars worden gebrand of een H. Mis aangevraagd.

 


 


Noveen O.L.V. van Beveren-IJzer

Op 8 september begint de noveen ter ere van O.L.Vrouw van Beveren. Het rozenhoedjes wordt gebeden, de litanie tot Onze-Lieve-Vrouw en het gebed van O.L.V.-van Beveren.
De verering van Onze-Lieve-Vrouw in Beveren-aan-de-IJzer kent een zeer oude geschiedenis doorheen vele eeuwen tot op vandaag.

De noveen ter ere van Onze-Lieve- Vrouw in Beveren-aan-de-IJzer begint op 8 september, het feest van Maria's geboorte.